Ekonomi

Arvodesprinciper

För uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde debiterar advokaten enligt den taxa eller timkostnadsnorm som staten bestämt för denna typ av uppdrag. Detta gäller även när rättsskydd för privatpersoner eller rättshjälp beviljas. För år 2022 är timkostnadsnormen 1 802 kr per timme, inklusive moms (vid rättsskydd för företag kan annan högre timkostnad gälla).


I övriga ärenden eller tvister där det inte finns rättsligt bistånd beviljad kan annan högre timtaxa gälla enligt överenskommelse mellan advokat och klient. Timtaxans storlek bestäms utifrån uppdragets art och svårighetsgrad samt övriga omständigheter. Samtliga uppdrag debiteras utifrån den tid uppdraget tar i anspråk, d.v.s. debitering sker per påbörjad timme, med undantag för vissa mindre tydligt avgränsande uppdrag så som tex att upprätta ett testamente. Där kan advokat och klient komma överens om ett fast arvode.


"Den inledande kontakten med advokaten är alltid kostnadsfri".


Advokaten har en obligatorisk ansvarsförsäkring och förmögenhetsbrottsförsäkring via Sveriges Advokatsamfund upp till 3 miljoner SEK. Därtill har advokatan ytterligare försäkringsskydd med 5 miljoner SEK, d.v.s. totalt 8 miljoner SEK i ansvarsförsäkring. Försäkringen innebär en trygghet för Dig!

Information om rättsligt bistånd vid juridiska tvister

Rättsskydd

Rättsskydd ingår oftast i alla hemförsäkringar och syftar till att möjliggöra för den enskilde att finansiera rättsliga tvister av olika slag. Även i företagsförsäkringar finns ofta rättsskydd. Utformningen av rättskyddet kan variera mellan olika försäkringsbolag och villkoren framgår av den enskildes eller företagets försäkringsbrev och/eller av de särskilda försäkringsvillkoren. Den enskilde eller företaget får om rättsskydd beviljas svara för ett visst belopp själva, s.k. självrisk. Det finns också ett tak för rättsskyddet/ersättningsbeloppet.


Allmän rättshjälp

Allmän rättshjälp kan under vissa förutsättningar beviljas den enskilde och ibland näringsidkare. Rättshjälpen är statens bistånd till den enskilda i vissa rättsliga angelägenheter och tillämpas enbart om rättsskydd ej finns eller kan beviljas. Även här skall den enskilde betala en viss avgift själv, s.k. rättshjälpsavgift som bestäms utifrån den enskildes ekonomiska förhållanden och det finns ett tak för rättshjälpen. För ytterligare information om allmän rättshjälp se rättshjälpsmyndigheten.


"Advokaten kommer att bistå dig med ansökan om rättsskydd eller rättshjälp om det är möjligt för just din tvist".


Notera att många av advokatens uppdrag inte ger dig rätt till vare sig rättsskydd eller rättshjälp. Detta gäller t.ex. uppdrag med att upprätta bouppteckningar, arvskiften, testamenten eller bodelningar mm.


I brottmål kan du inte få denna typ av rättsligt bistånd med du kan istället få en offentlig försvarare eller målsägandebiträde förordnad för dig. Den offentliga försvararen betalas av staten, men om du döms för brottet kan du bli återbetalningssskyldig för hela eller delar av kostnaden beroende på dina ekonomiska förhållanden. Målsägandebiträdets kostnader betalas av staten.


Under vissa förutsättningar kan du vid bodelning hos en bodelningsförrättare på ansökan vid tingsrätten få s.k. ersättningsgaranti till bodelningsförrättare. Staten betalar då högst 5 timmars arbete till bodelningsförrättaren.