Allmänt


Advokaten är bunden av advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Dettta betyder att advokaten, till skillnad från andra juridiska aktörer, är bunden av ett etiskt regelverk kring sin verksamhet. 


Advokatens främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten inom ramen för de etiska reglerna och gällande rätt. 


Advokaten har en tystnadsplikt avseende det som anförtrotts henne inom ramen för advokatverksamheten. Undantag gäller om klienten lämnat sitt samtycke eller om advokaten har en laglig skyldighet att lämna uppgiften.


Behandling av personuppgifter

Advokaten är personuppgiftsansvarig för de personliga uppgifter som hon erhåller i samband med uppdrag eller annars behandlar när uppdraget förbereds eller administreras. 


Advokaten behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata klientens intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål.


Advokaten kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående. Detta gäller dock inte  då det särskilt överenskommits mellan advokaten och klienten, då det inom ramen för vissa uppdrag är nödvändigt för att tillvarata klientens rättigheter och om det är nödvändigt för att kunna fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndigheters eller domstolars beslut eller när advokaten anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför tjänster för advokatens räkning. 


Personuppgifterna sparas, i enlighet med de skyldigheter som åvilar advokaten enligt advokatsamfundets etiska regler, under en tid om tio (10) år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. unsplash