Verksamhet

Verksamhet

Advokatfirman bedriver allmän praktik med särskild inriktning på brottmål och familjerätt.


Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för ett brott kan du ha rätt till en offentlig försvarare (försvarsadvokat) som utses av domstolen. Du bör hos polis så snart du misstänks för brott begära att offentlig försvarare förordnas för dig och också namnge den advokat du vill ska företräda just dig.


"Som försvarare hjälper jag dig i alla delar av brottmålsprocessen som t.ex. under polisförhör och vid rättegång. Det är alltid din uppfattning om händelseförloppet som ligger grund för mitt uppdrag."


Staten betalar för den offentliga försvararen men om du blir dömd för brottet kan du bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av kostnaderna beroende på dina ekonomiska förhållanden. Läs vidare om vilka regler som gäller för offentlig försvarare på Sveriges domstolar

Rådhuset / Stockholms tingsrätt

Målsägandebiträde

Du som brottsoffer kan i vissa fall få ett målsägandebiträde förordnat för dig, tex i våld i nära relationer och sexualbrott. Inför förhör bör du berätta för polisen att du vill att ett målsägandebiträde skall förordnas för dig och du bör namnge den person - oftast en advokat - som du vill skall vara ditt målsägandebiträde. 


"Som målsägandebiträde hjälper jag dig att tillvarata dina intressen som brottsoffer under förundersökning samt senare i rättegång. Det du drabbats av innebär ofta ett personligt trauma för dig och min roll blir att biträda och vägleda dig genom den juridiska processen. Vid rättegång kan jag för din räkning begära skadestånd av den person som utsatt dig för brott. Det är alltid din uppfattning om händelseförloppet som ligger till grund för mitt uppdrag."


Målsägandebiträdets kostnader betalas av staten eller i vissa situationer kan den person som utsatt dig för brott få slutligen betala för kostnaderna. Läs vidare om vilka regler som gäller för målsägandebiträde på Sveriges domstolar


Familjerätt

Advokaten biträder dig och/eller lämnar rådgivning i ärenden som rör bodelning mellan gifta eller sambor, arvsrättsliga frågor samt upprättar vanliga familjerättsliga avtal såsom samboavtal, äktenskapsförord och testamente. Advokaten åtar sig även uppdrag som bodelningsförrättare.  Vidare hjälper advokaten dig i ärenden gällande vårdnad, boende och umgänge rörande barn (vårdnadstvister).


Övrig civilrätt samt handläggning av tvister

Advokaten handlägger och lämnar rådgivning inom köp- avtalsrätt, skadeståndsrätt, konsumenträtt och fel i fastighet mm. Vidare driver hon olika civilrättsliga tvister vid allmän domstol.